Fundamentele analyse van aandelen ook iets voor u?

Fundamentele analyse van aandelen richt zich op de bedrijfsvoering en financiële positie van de beursgenoteerde bedrijven.

Inhoudsopgave

Wat is fundamentele analyse

Fundamentele analyse is de techniek in de beleggingswereld waarbij beleggingsanalisten de (relatieve) aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden trachten te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak.

Omzet

De omzet is een boekhoudkundige term voor het totaalbedrag van de verkopen, de verhuur bij vastgoed-fondsen of de ontvangen rente bij financiële instellingen.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat, uitgedrukt in winst of verlies, is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. In jaarverslagen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen winst of verlies voor of na belastingen.

De winst per aandeel, afgekort als WPA, wordt berekend door de netto inkomsten te delen door het aantal uitgegeven aandelen. De winst per aandeel wordt in veel jaarverslagen aangeduid met de term earnings per share (EPS). De WPA vaak op twee manieren berekend, de basis methode (EPS basic) en de verwaterde methode (EPS diluted). Bij de basis methode wordt de WPA berekend op basis van alle werkelijk uitgegeven aandelen, terwijl bij de verwaterde methode ook rekening wordt gehouden met alle uitgegeven aandelenopties.

EBIT, EBITA en EBITDA

Ebita is een genormaliseerd bedrijfsresultaat. Dit maakt het vergelijken van het bedrijfsresultaat met andere bedrijven eenvoudiger. Ebita is een afkorting voor Earnings Before deduction of Interest, Tax and Amortisation. In het Nederlands: Inkomsten voor aftrek van rente, belasting en afschrijvingen.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit.

Solvabiliteit

Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Vuistregel is dat dit tussen de 0,25 en 0,5 moet liggen.

Rendabiliteit

Nettowinst gedeeld door het eigen vermogen (REV). Vuistregel rente op lange termijn obligaties + 10%.

Koers/winst verhoudingen

De verhouding tussen de beurskoers en de winst van het beursgenoteerde bedrijf is een veel gebruikte indicator. Deze indicator wordt ook wel afgekort als ‘k/w’. Als vuistregel wordt vaak aangehouden:
Kleiner dan 10 biedt koop potentieel
Tussen 10 en 20 is houden
Groter dan 20 is potentieel een verkoopsignaal

PEG ratio

Dit geldt als een belangrijke indicator bij technische analyse. De PEG ratio kan uitgerekend worden door de koers/winst verhouding te delen door de te verwachten toekomstige winst over een periode van 5 jaar.

Dividendrendement

Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de koers van het aandeel maal 100.

Dividend pay-out ratio

De dividend pay-out ratio is de verhouding tussen winst en het uitgekeerde dividend. Als vuistregel wordt aangehouden:

Pay-out ratio tussen 0-40 is groeifase

Pay-out ratio tussen 40-60 is volwassenheidsfase

Pay-out ratio tussen 60-100 is teruggang fase

Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde is een begrip uit de bedrijfseconomie. Het is de waarde van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Dit komt neer op het eigen vermogen wat er in de onderneming zit. Andere benamingen zijn de boekwaarde of theoretische waarde.

Nominale waarde

De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een verhandelbaar waardepapier zoals een aandeel of obligatie. Dit is hetzelfde als de waarde van de aandelen die in de statuten van een vennootschap staat vermeld. Deze waarde wijkt gewoonlijk af van de handelswaarde of beurskoers.

Boekwaarde

De boekwaarde van een beursgenoteerd bedrijf is gelijk aan het eigen vermogen van het bedrijf.

Beurswaarde en marktkapitalisatie

De marktkapitalisatie van een onderneming is de totale beurswaarde van een bedrijf. Dit valt uit te rekenen door alle uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Dit bedrag is de prijs waarvoor de hele onderneming in theorie te koop is.

In de praktijk wordt de marktkapitalisatie vaak aangeduid als market cap, een afkorting van het Engelse Market Capitalization. Voortvloeiend hieruit zijn de aanduidingen voor de grootte van verschillende ondernemingen, zoals: large caps, midkaps en small caps.

Agioreserve

De agioreserve is een term uit de beleggingswereld. Het beschrijft de financiële reserve van een vennootschap die ontstaat door emissie van aandelen boven de nominale waarde.

Disagio

Disagio is het bedrag dat de koers van een aandeel lager is dan de nominale waarde van het aandeel.

Deze term is verwant aan de term agio. Ook kan het gezien worden als eigenvermogen van een onderneming, dat is de echte waarde van de onderneming. Die waarde staat echter niet als geld op een bankrekening en is dus berekend.

Quick ratio

Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. 

Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn.

EVA

De term EVA staat voor Economic Value Added. De EVA geeft het verschil aan tussen het rendement op het geïnvesteerde vermogen en de kosten van het vermogen (rente en dividend). Deze methode is eind jaren 80 door Stern Stewart & Co. ontwikkeld.

Price-to-Sales ratio

De Price-to-Sales ratio (PSR) geeft de verhouding aan tussen de koers van het aandeel en de omzet van het beursgenoteerde bedrijf. De PSR indicator is bekend geworden door Ken Fisher.

Price-to-Research ratio

Price-to-Research ratio (PRR), geeft de verhouding aan tussen de koers van het aandeel en de kosten die het beursgenoteerde bedrijf maakt voor research & development (onderzoek). De PRR is een indicator om de innovatiekracht van een onderneming aan te duiden.

Bronnen: Wikipedia

Lees verder over dit onderwerp

Beleggen met Technische Analyse

Visie, methoden en techniekenIn dit boek neemt auteur Harry Geels je mee in de wereld van Technische Analyse en legt hij 45 verschillende tradingsystemen uitvoerig

Aandelen selecteren als waardebelegger

Succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen Als belegger is het de kunst om de ondergewaardeerde aandelen te kopen en de overgewaardeerde aandelen te mijden. Veel beleggers

Korte samenvatting

Collecties

Elliott Wave Techniques Simplified

How to Use the Probability Matrix to Profit on More Trades The forecasting skills you need to draw impressive returns in today’s markets. Elliott Waves

Technical Analysis for Dummies

In duidelijke taal wordt u in dit boek de basis van technische analyse van aandelen bijgebracht. Het boek gaat in op het gebruik van technische

Aandelen selecteren als waardebelegger

Succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen Als belegger is het de kunst om de ondergewaardeerde aandelen te kopen en de overgewaardeerde aandelen te mijden. Veel beleggers

Beleggen met Technische Analyse

Visie, methoden en techniekenIn dit boek neemt auteur Harry Geels je mee in de wereld van Technische Analyse en legt hij 45 verschillende tradingsystemen uitvoerig

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.